ЮЛИ – ПРИКЛЮЧИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ФАЗА НА ПРОЕКТА

През месец юли 2022г. проект „FinFluencers- Млади Финансови Инфлуенсъри – положително влияние върху финансовата грамотност и предприемаческия потенциал на младите хора“ завърши своята изследователска фаза. Тази дейност, имаше за цел да извърши цялостна оценка на финансовите умения и анализ на пропуските сред основните целева група на проекта – млади хора на възраст до 29 години, а също така и да обобщи мнението на финансови консултанти и консултанти по професионално развитие, учители, обучители, относно нивото на финансова грамотност на младежите. Изследването бе извършено сред представители на целевите групи от България, Гърция, Република Северна Македония и Португалия, чрез използване на различни инструменти – онлайн проучване, фокус групи, качествени и количествени интервюта. В различните фази на изследването участваха около 349 участници.