Ιούλιος – Η έρευνα του έργου ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου, αυτή της έρευνας, όπου έγινε ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των δεξιοτήτων καθώς και ανάλυση των κενών στη γνώση και στην πληροφορία της κύριας ομάδας ενδιαφέροντος, δηλαδή των νέων ηλικίας έως 29 ετών. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν διαφορετικά εργαλεία στη Βουλγαρία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, όπως για παράδειγμα, ανάλυση υφιστάμενης κατάσταση στις χώρες αυτές, διαδικτυακή έρευνα για τους νέους, ομάδες εστίασης (focus groups), συνεντεύξεις, κ.ά. Στις διάφορες φάσεις της έρευνας συμμετείχαν περίπου 349 συμμετέχοντες από τις διαφορετικές ομάδες-στόχους στις συμμετέχουσες χώρες.