ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВА САМООЦЕНКА

Проверете своята финансова грамотност

ПРОЕКТЪТ

Ключът към
сложния свят

Проектът има за цел да разработи и предложи на младите хора на възраст между 19-29 години онлайн обучение, което да ги подкрепи при вземането на информирани и уверени финансови решения като участници в икономическия живот, производители, потребители, професионалисти, предприемачи, служители, като се има предвид, че има пряка положителна връзка между финансовата грамотност и благосъстоянието на хората.

Финансовата грамотност е основно житейско умение за участие в съвременното общество. Младите хора израстват във все по-сложен свят, където в крайна сметка ще трябва да поемат отговорността за своето финансово бъдеще. Подходящите знания и умения за справяне с неикономически кризи, които първо косвено, но скоро след това, пряко засягат икономическото благосъстояние, могат да бъдат овладяни чрез базово ниво на финансова грамотност, при което високото ниво на разбиране за това как функционират финансите на лично ниво, би било полезно.

Цели и
целеви групи

Проектът FinFluencers има за цел да подкрепи младите хора да:
  1. разбират функционирането на финансовия контекст, в който живеят
  2. разбират финансовите рискове и възможностите
  3. да вземат рационални и информирани решения (включително с предприемачески потенциал)
  4. да са наясно къде могат да получат помощ за финансова грамотност
  5. да могат да предприемат ефективни действия за повишаване на собственото си благосъстояние
Основната целева група са млади хора (19-29 г.) и заинтересовани страни като финансови и професионални консултанти, организации и младежки сдружения, като вторични целеви групи.

Дейности

Проекта FinFluencers предвижда много области на дейности, насочени към неговите цели, структурирани в три фази.
Проектът ще започне своите дейности с извършване на цялостна оценка на уменията и анализ на нуждите в знанията на основните целеви групи, а именно младите хора на възраст до 29 години. За целта ще бъдат използвани и прилагани различни инструменти в България, Португалия, Гърция и Република Северна Македония, например анализ на наличната информация в страната, онлайн проучване, фокус групи, качествени интервюта. След това ще бъде разработен иновативен инструмент за самооценка на финансовата грамотност, състоящ се от онлайн базиран въпросник и методология с насоки за оценка и интерпретация на финансовата грамотност на младия човек. Предвиден е набор от дигитални модули за обучение, които ще бъдат разработени в онлайн среда. Ще бъде разработена методология на обучение, за да се определи обхватът на съдържанието на обучението, структурата на предоставянето на обучение и резултатите от обучението (R1).
“Опознайте вашите финанси” е следващата фаза, по време на която ще бъдат разработени онлайн модули за обучение по финансова грамотност за млади хора. За тази цел ще бъде проектирана онлайн платформа, която да предоставя място, където да бъде интегрирано обучението и всички съответни функционалности (R2).
Мрежи от финансови инфлуенсъри и разговори за финансова грамотност е последната фаза на проекта, която предвижда изграждане на мрежи от лица финансови инфлуенсъри и обучение на млади хора чрез разговори за ограмотяване и мини обучителни сесии (R3). Тази дейност има за цел да помогне на младите хора да управляват финансите си и да повиши осведомеността за необходимостта от финансова грамотност по специфична методология. Обучителите ще провеждат отделни събития на национално ниво, чрез разговори за финансова грамотност (т.е. неформални групови срещи под формата на чат клубове).

Очаквани резултати

Проекта FinFluencers ще осигури:
  • Услуга за онлайн обучение по финансова грамотност за млади хора на пет езика,
  • Интегрирани тестови/пилотни сесии за младежи в България, Гърция, Португалия и Република Северна Македония
  • Учебно сътрудничество и обмен,
  • Създаване на основа за по-нататъшното развитие на мрежа и общност на FinFluencers за непрекъснато включване на младите хора
  • „Ръководство за млади финансови инфлуенсъри“
Чрез своята целенасочена стратегия за разпространение на резултатите, FinFluencers ще повиши осведомеността и ще включи в дейностите си по-широка публика, младежки организации, консултантски и финансово подпомагащи организации.

Продължителност

1/11/2021-31/10/2023