ЈУЛИ – ЗАВРШЕНА ФАЗАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ

Завршена е фазата на истражување во рамките на проектот која имаше за цел да спроведе сеопфатна проценка на вештини и анализа на потребите на примарната целна група на проектот – младите луѓе на возраст до 29 години, но и консолидирање на мислењето на засегнатите страни во проектот, како што се финансиските и професионалните консултанти, наставниците и обучувачите. Истражувањето беше спроведено во Бугарија, Грција, Република Северна Македонија и Португалија, користејќи различни алатки како што се, онлајн анкета, фокус групи и квалитативни интервјуа. Различните фази на истражувањето опфатија приближно 349 учесници од различни целни групи во државите кои беа предмет на истражување.