ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВА САМООЦЕНКА

Проверете своята финансова грамотност

Оналайн обучение за
Млади Финансови Инфлуенсъри

Оналайн обучение за
Млади Финансови Инфлуенсъри

положително влияние върху финансовата грамотност и предприемаческия потенциал на младите хора

Подходящ за възрастта подход

Първите финансови познания на младите хора, необходими за да станат независими и самодостатъчни, имат съществени последици по отношение на това колко подготвени са младежите да се справят сами. Слабото разбиране на теми като лични спестявания, инвестиции, банкови въпроси, жилищни заеми и ипотеки, данък върху доходите, нужди от застраховки и др., може да има отрицателно въздействие върху финансовото поведение и нагласи по отношение на рационалното парично инвестиране, проблеми с информираността на потребителите, образователната/професионална реализация и др.

За да се помогне по-добре на младите да прилагат стратегии за тяхното икономическо благополучие, трябва да има адекватни за възрастта им подходи и инструменти, проектирани и предоставени на тази конкретна целева демографска група и техния социокултурен профил, разглеждащи развитието на финансовата грамотност, като от съществено значение за дългосрочното финансово благополучие, тоест като ключово житейско умение.

Learn more

Шест организации в
шест държави

Нашата цел, финансовата
грамотност на младите хора

Learn more

Шест организации в шест държави

Нашата цел, финансовата грамотност на младите хора