Visit the online Financial Self Assessment tool

Check your financial literacy

Online training for
young financial influencers

Online training for
young financial influencers

положително влияние върху финансовата грамотност и предприемаческия потенциал на младите хора

An age-appropriate approach

Първите финансови познания на младите хора, необходими за да станат независими и самодостатъчни, имат съществени последици по отношение на това колко подготвени са младежите да се справят сами. Слабото разбиране на теми като лични спестявания, инвестиции, банкови въпроси, жилищни заеми и ипотеки, данък върху доходите, нужди от застраховки и др., може да има отрицателно въздействие върху финансовото поведение и нагласи по отношение на рационалното парично инвестиране, проблеми с информираността на потребителите, образователната/професионална реализация и др.

За да се помогне по-добре на младите да прилагат стратегии за тяхното икономическо благополучие, трябва да има адекватни за възрастта им подходи и инструменти, проектирани и предоставени на тази конкретна целева демографска група и техния социокултурен профил, разглеждащи развитието на финансовата грамотност, като от съществено значение за дългосрочното финансово благополучие, тоест като ключово житейско умение.

Learn more

Six organizations in six countries

Our objective, youth’s financial literacy

Events around
the world

Learn more

Six organizations in six countries

Our objective, youth’s financial literacy

Events around
the world