ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВА САМООЦЕНКА

Проверете своята финансова грамотност

ПАРТНЬОРИ

Проектът FinFluencers се изпълнява в България, Гърция, Кипър, Португалия и Република Северна Македония, от 6 партньорски организации.

Ямболска търговско-промишлена палата, България

Ямболска търговско-промишлена палата/ЯТПП/ е независима, нестопанска, доброволна организация на бизнеса в област Ямбол, България, и нейните цели и задачи са да подкрепя, насърчава, представлява и защитава икономическите интереси на бизнеса в региона – индустриалци, производители и търговци на дребно. Платата има 150 редовни и 980 асоциирани членове и е една от най-големите и с най-висок капацитет сред регионалните палати в България. ЯТПП разполага с мултидисциплинарен екип от 8 души, голяма мрежа от външни експерти и повече от 350 партньорства по целия свят. Служителите са специализирани в различни области на икономическо развитие. Палатата предоставя голямо разнообразие от услуги за бизнес подкрепа – финансови въпроси, ИТ, публично-частни отношения, стандарти за качество и управление, разработване и управление на проекти, инициативи за неформално обучение и др. За 30 години от създаването си ЯТПП успешно навлезе в обществения и социалния живот на региона. Палатата осигурява лесен и бърз достъп до компетентна и актуална информация и съвети за възможности и административни изисквания, необходими за стартиране на нов бизнес и/или развитие на съществуващ.
От 2008 г. ЯТПП е част от Enterprise Europe Network (EEN) – Европейската мрежа, която подкрепя бизнес сътрудничеството и иновациите, включваща повече от 600 хост-структури и 4000 квалифицирани специалисти от 40 страни.
Организационните дейности на това ниво включват осигуряване на обучение и подкрепа за бизнес консултанти и съветници, предприемачи и потенциални предприемачи, схеми за обучение на работодатели/служители, както и вътрешноорганизационна подкрепа (напр. вътрешно предприемачество, вътрешнофирмени управленски аспекти, управление на бизнеса в различни сектори т.е. социална икономика, предприятия/участници от публичния/частния сектор) ЯТПП притежава богат опит в мобилизирането на общности, изграждането и активиране на мрежи, проектиране, управление и реализиране на мащабни събития.
ЯТПП предоставя практически възможности за безработните или непълно заетите младежи, чрез предоставяне на обучение и възможности за развитие на предприемачески умения.

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център САНДАНСКИ, България

Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански (БИКЦ) е неправителствена организация с повече от 25 години опит в бизнес и социалното развитие, обучение и наставничество в предприемачеството, финансовото консултиране и B2B услугите.
Основната зона на дейност на БИКЦ обхваща района на Югозападна България, област с нарастващо икономическо и социално развитие. БИКЦ предоставя на местни компании подкрепа за развитие на бизнеса, консултантски услуги и международни контакти. В същото време БИКЦ има за цел да насърчава сътрудничеството с чуждестранни партньори и да привлича чуждестранни инвеститори в региона.
Организацията разпространява целева информация, предоставя бизнес консултантски услуги, организира различни семинари и други събития за изграждане на капацитет за МСП, насърчава бизнес сътрудничество както на трансгранично, така и на международно ниво, като предоставя подкрепа за участие в събития за сътрудничество и други B2B инициативи и т.н.

МILITOS Consulting SA, Гърция

Militos Consulting SA е уникална, динамична и иновативна консултантска фирма, със силен европейски профил, международен опит и много отличия в предоставянето на интегрирани и революционни консултантски услуги в широк спектър от области, включително овластяване чрез умения, образование, професионално образование и
обучение (ПОО), обучение по предприемачество, комуникация, изграждане на общности и мерки за повишаване на осведомеността, управление на събития, социални иновации, култура и др.
С опит от 60 финансирани от ЕС проекти и дейности, като водещ партньор или партньор, Militos има солиден опит в управлението на мащабни и сложни проекти, както и задълбочено разбиране на европейските политики. Militos има опит в концептуализацията, разработването и функционирането на нови и устойчиви схеми за предприемачество, методологии за обучение на преподаватели във всички области, интерактивни инструменти за електронно обучение и др.
Militos притежава богат опит в мобилизирането на общности, изграждането и активиране на мрежи, проектиране, управление и изпълнение на взискателни събития и мащабни кампании и е добре известна организация, представяща интелигентни, изобретателни, високоестетични и качествени материали (лога, листовки, банери, уебсайт макети, портали, видео клипове, онлайн игри, тийзъри за социалните медии, интерактивни блогове и др.). Организацията е обичаен партньор, като консултант по комуникация и разпространение, на предприятия и (европейски) органи, като консултант на представителството на Европейската комисия в Гърция
(Изключителен консултант по комуникации и кампании), Информационен офис на Европейския парламент в Гърция (външен консултант), Евробарометър на Европейската комисия за Гърция (национален редактор), ГД „Предприятия и индустрия“ (Посредническа организация за млади предприемачи ERASMUS и координатор на Европейската мрежа от ментори за жени предприемачи).

OTB Европа, Португалия

OTB EUROPE е компания, която има за цел да даде възможност на своите партньори да печелят и ефективно да управляват безвъзмездни средства, да подобряват представянето си в политически инициативи и да изграждат устойчиви партньорства. OTB EUROPE обединява различни участници, работещи в областта на социалните иновации, като се стремят да създават и оформят нови политики, фокусирани върху осъзнати, отговорни и активни граждани. Мисията на OTB EUROPE е да бъде платформа за трансфер на експертен опит от европейски политики и програми и насърчаване на иновативни социални и технологични модели за по-добро качество на живот. Визията на компанията е иновативна Европа, в която гражданите имат равен достъп до демократичен и социален живот за всички, водени от критично мислене, социални иновации и солидарност. Дейностите на OTB EUROPE са свързани с темите:
Младежи – чрез набор от изчерпателни инструменти, OTB предлага разнообразен подход към младежта, в областта на дизайна на иновативна методология за участие.
Висше образование – като твърдо вярващи във важността на образованието, OTB предлага разнообразен профил от услуги и експертен опит, за да даде възможност на студентите и преподавателите за по-добро и по-ефективно обучение чрез различни реализирани проекти, насочени към целевите групи.
Професионално обучение и образование – чрез непрекъсната работа в рамките на образователния сектор, OTB има за цел да даде възможност на своите целеви групи за непрекъснато учене чрез неформални и формални образователни методологии, включващи учене през целия живот и професионално образование и инструменти и методики за обучение
Умен град – като мрежа от организации, OTB разработи цялостен набор от услуги за развитие на концепцията за интелигентен град.
Обучения – OTB прилага голямо разнообразие от обучения, учебни посещения и дейности за изграждане на политики и застъпничество, като предоставя обучения чрез използване на изследвания, политики, базирани на данни и ИТ решения, като в същото време насърчава междусекторното сътрудничество.

Promo Idea – Струмица, Република Северна Македония

PROMO IDEA – Струмица е организация с нестопанска цел, основана през 2007 г., чиято основна дейност е насочена към Югоизточния регион на Република Северна Македония.
В рамките на 15-годишната си дейност Promo Idea установи успешно сътрудничество с много местни и международни институции, изгради смислени партньорства с организации и силни отношения с бизнес общността.
От основаването си до днес, Промо Идея – Струмица успешно реализира няколко проекта, финансирани от ЕС, в рамките на различни програми.
Основните области на дейност на сдружението са:

– Управление на проекти;

– Наставничество и обучение за млади хора;

– Работа в мрежа и подкрепа на лица и стартиращи фирми;

– Изследване и анализ;

Членове (както и основна целева група) на асоциацията са предимно млади хора (студенти, завършили, фрийлансъри, стартиращи собственици и др.), които искат да се надградят в сферата на интересите си или да бъдат обучени по различни теми, като ще разширяват знанията си.
Promo Idea осъществява дейности основно за изграждане на капацитет и развитие на умения на своята целева група. Чрез обединяването на експертиза в различни области (като управление на проекти, финанси, маркетинг, графичен дизайн, ИТ и др.) асоциацията възнамерява да създаде добавена стойност и да популяризира концепцията за „учене през целия живот“.

Чрез изпълнението на различни проекти, финансирани от ЕС и последващите резултати, Promo Idea установи сътрудничество с повече от 100 лица и осигури работа в мрежа между млади предприемачи, професионалисти, както и студенти

R&DO LIMITED, Кипър

R&Do е организация базирана в Кипър, която проучва, проектира, разработва и управлява интегрирани ИКТ решения, уеб-базирани приложения и корпоративни софтуерни системи. Компанията е специализирана в образователни онлайн платформи, насърчавайки по-специално развитието на умения на млади и възрастни учащи се, допринасяйки за професионалното обучение за пригодност за заетост, насърчаване на растежа и иновациите, подпомагане на различни сектори с фокус върху предприемачеството, меките умения и ИКТ сектора. R&DO също е пряк партньор на различни съфинансирани европейски проекти, включително Проекти за учене през целия живот Farm inc., Taxistars, Core-VET, High Heels, Pest Practice и проектите Erasmus+ Intraprise, Rooms to VET, Succession, SocialUp, the WineLab и т.н., като отговаря основно за платформите за електронно обучение и интегрираните уебсайтове. Екипът на R&Do е сформиран от старши разработчици и уеб дизайнери и е добре известен със своята висококачествена работа и мислене напред. Компанията има за цел непрекъснатото развитие и комерсиализация на иновативни идеи под формата на продукти и услуги, основно базирани на ИКТ.