Visit the online Financial Self Assessment tool

Проверете го вашето ниво на финансиска писменост

Podcasts

Во нашата серија на поткаст епизоди, можете да го следите напредокот на проектот FinFluencers, да научите повеќе за финансиската писменост, но и да дознаете што создаваме за да зголемување на нивото на финансиска писменост кај младите. Поткастите се создаваат и се поставуваат редовно. Кликнете подолу за да ги слушате.

#1

ФИНАНСИСКАТА ПИСМЕНОСТ И МЛАДИТЕ ЛУЃЕ

Поткаст#1 го претставува проектот, партнерството и целокупната работа. Ги претставува главните активности на проектот како и очекуваните резултати од неговото спроведување. Се фокусира на општо презентирање на фазата на спроведеното истражување, како почетна активност, како и добиените информации за идентификуваните потреби на национално ниво.

#2

СОСТОЈБА СО ФИНАНСИСКАТА ПИСМЕНОСТ НА МЛАДИТЕ ВО БУГАРИЈА, ГРЦИЈА, ПОРТУГАЛИЈА И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - МИСЛЕЊЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ

Поткаст#2 се фокусира на истражувањето, спроведените интервјуа и фокус групи со експерти на национално ниво реализирани од страна на проектните партнери. Покрај ова, истакнати се ставовите на експертите за доживотното учење, како и во однос на организациите и наставниците кои работат со млади луѓе на теми поврзани со финансиска писменост. Поткастот исто така се осврнува на разликите и сличностите во четирите држави во однос на финансиската писменост кај младите и ги идентификува потребите како резултат од спроведеното истражување.

#3

Видувањата на младите луѓе во врска со финансиската писменост

Во третиот поткаст од нашата серијта поткасти, разговараме за мислењето на експертите за нивото на финансиска писменост на младите луѓе и каква поддршка, кои вештини и знаења се потребни за да се подобрат нивната финансиска компетентност во нивниот личен, а подоцна и професионален живот. Во овој подкаст споделуваме со вас што самите млади имаа да кажат за личното ниво на финансиска писменост, односно:
Како и од кого ги добиваат потребните информации и знаења за подобро справување со финансиските прашања? Со кои финансиски теми, активности, и алатки се повеќе запознаени ? Кои финансиски аспекти ги пропуштаат и каква поддршка најмногу им е потребна?

#4

ТЕСТИРАЈ ГО ТВОЕТО ЗНАЕЊЕ - АЛАТКА ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПИСМЕНОСТ

Поткаст#4 се фокусира на презентирање на „алатката за самооценување на финансиската писменост“, создадена во рамките на проектот. Поткастот дава информации за потребата од создавањето на оваа алатка, каква е нејзината структура и содржина, што ќе се мери со истата како и каде може да се најде и кој може да ја користи. Во него се објаснува како алатката е поврзана со планираниот едукативен материјал кој понатаму ќе се развива во рамките на проектот.

#5

Методологија за обуки и содржини во рамките на проектот "Finfluencers"

Во овој поткаст зборуваме за методологијата врз основа на која ќе се создаваат модулите и материјалите за обука за финансиска писменост кај младите луѓе. Четири специфични аспекти или компоненти се нашата основа, кои ќе не доведат до развој на соодветен материјал за обука и како тој ќе биде претставен на нашата онлајн платформа. Првиот аспект е за начинот на кој секојдневните финансиски одлуки се меѓусебно поврзани со поширокиот, глобален финансиски свет. Вториот е како ова знаење може да ги обликува вистинските ставови и однесувања на младите луѓе кога се занимаваат со нивните лични финансии. На трето ниво, ги идентификувавме претпочитаните начини на учење на младите луѓе кои го придружуваат нивното учење, и на крај, нашиот четврти методолошки аспект ги вклучува постоечките пристапи во обуката за финансиска писменост и како тие можат да ги подобрат модулите кои ќе бидат создадени.

#6

Содржини за обука во “FinFluencers”

Во нашиот последен поткаст, зборувавме за методологијата за обука која служи како патоказ за развој на тренинг модулите и содржините за обука за младите во проектот “FinFluencers”.  Модулите се насочени кон  поддршка на младите луѓе полесно да научат и да се справат со сложениот финансиски свет. Врз основа на методологијата, се создаде структурата на тренинг програмата. Обуките се структурирани во пет модули, кои покриваат различни аспекти на финансиската писменост. Секој модул започнува со воведно видео кое накратко покажува за што станува збор во модулот и кои се резултатите од учењето. Во овој поткаст се осврнуваме на првите два модули: МОДУЛ 1: Финансиска писменост – Што значи тоа и што е потребно! и МОДУЛ 2: Лични финансии: Мојот финансиски пат

#7

Претставување на содржините за обука (продолжува)

Во претходниот поткаст ги претставивме првите два модули за обука во рамките на проектот FinFluencers, кои се подготвени од страна на проектните партнери. Почетните модули ги запознаваат младите со клучните концепти на финансиската писменост и со основните информации, како и потребните вештини за личните финансии. Во овој поткаст ќе направиме краток осврт на преостанатите модули за обука и тоа: Модул 3: „Основни финансиски услуги“, Модул 4: „Буџетирање – Каде одат моите пари?“ и Модул 5: Финансиската писменост и деловниот живот“.

#8

Финансиска писменост – Што значи тоа и зошто е потребно!

Со овој поткаст започнуваме со претставување на содржините од тренинг модулите во рамките на проектот FinFluencers.

Најпрво го разгледуваме првиот модул насловен „Финансиска писменост – Што значи тоа и зошто е потребно!“

Во овој модул се објаснува што е всушност финансиската писменост, кога и како е препознаена како форма на писменост и зошто е особено важна за младите. Дополнително, финансиската писменост како вештина се анализира и од аспект на нејзиното влијание врз секојдневниот живот на еден млад човек, овозможувајќи поголема контрола врз одлуките кои на еден или друг начин ги вклучуваат парите, трошењето, тргувањето, заработувањето и сл.

#9

Буџет – Основна алатка во управувањето со личните финансии

Поткаст#9: Буџет – Основна алатка во управувањето со личните финансии

Продолжуваме да ги претставуваме модулите за обука на проектот “Finfluencers”, а во овој поткаст зборуваме за „буџетот“ и неговата улога како основна алатка во управувањето со личните финансии.

Оваа тема е дел од содржините од вториот и четвртиот модул, кои ги опфаќаат личните финансии и буџетирањето. Терминот „буџет“ му е познат секому, а истиот најчесто е поврзан со фирми, бизниси и секако цели држави! Но, во нашиот случај повеќе ќе се фокусираме на личниот, односно семејниот буџет. Доволно изненадувачки е фактот што, сите буџети, без разлика дали станува збор за буџет на семејство, компанија или држава имаат повеќе или помалку исти елементи – големината и влијанието се тие што се менуваат.

Во продолжение, да слушнеме малку за тоа што всушност е „буџетот“, како и кои се основните елементи и клучните чекори во неговото управување.

#10

Вовед во основните концепти на макроекономијата

Во денешниот поткаст зборуваме за клучните концепти на макроекономијата (која е една од двете главни гранки на економијата), како што се бруто домашен производ (БДП), инфлација, рецесија и економски раст. Нашата цел е да ги разбереме овие концепти и да сфатиме како тие влијаат врз управувањето со личните финансии. Поради нивната сложена природа, не можеме да направиме опсежна анализа на истите, па затоа само накратко ги воведуваме, прикажувајќи ги на мошне едноставен начин!

Се надеваме дека преку овој поткаст ќе го проширите вашето знаење на оваа тема и дека ќе ја поттикнеме вашата љубопитност и интерес да научите повеќе за макроекономијата. Ајде да слушаме!

#11

Даноци и јавни добра/услуги – анализа

Во овој поткаст зборуваме за јавните добра и услуги и нивното финансирање преку даноците, кои ја претставуваат основата на функционирањето на економиите во современите држави. Бидејќи финансиската писменост опфаќа неколку клучни сегменти, во овој поткаст темата ќе ја погледнеме од перспектива на стекнување финансиски знаења, градење финансиски ставови и поттикнување на добро финансиско однесување.

#12

Банките – примарни финансиски институции

Банките се примарни финансиски институции. Во овој поткаст ви даваме само увид во тоа што се банките и каква е улогата на централните банки. Темата е секако огромна, но слушајќи го овој поткаст ќе се запознаете со основите на банките во нивната улога како регулатори на финансискиот пазар (како што се централните банки) и како комерцијални актери (како што се комерцијалните, односно универзалните банки), што ги прави клучни чинители на финансиските пазари.

#13

Финансиска писменост и нејзиното влијание врз професионалниот живот и работното место

Во оваа епизода ќе зборуваме за тоа како финансиската писменост може да влијае на работното место. Под ова мислиме на начинот на кој финансиските проблеми можат да станат главен извор на стрес и одвлекување на вниманието во нашиот професионален живот, кога нашето знаење и вештини за управување со финансиски прашања се ограничени.

#14

Финансиската писменост и новите форми на вработување

„Нови форми на вработување“ е термин за поразновидните форми на работа кои се појавуваат или добиваат значење од околу 2000 година. Покрај традиционалните работни односи, новите облици на работа се карактеризираат со други работни обрасци, други договорни односи, нестандардно место, времетраење и распоред на работата, зголемена употреба на информатички и комуникациски технологии (ИКТ) или комбинација од истите. Во оваа епизода ќе зборуваме малку за новите форми на вработување и како тие се поврзани со финансиската писменост.

#15

Да се има високо ниво на финансиска писменост: Дали ова носи само добро?

Да се поседува добро ниво на финансиска писменост значи дека можете да размислувате за создавање богатство со текот на времето – да правите избори со долгорочни придобивки – да изградите финансиска сигурност за себе, но и за вашето семејство. Сето ова води до одреден степен до стабилна финансиска иднина и душевен мир. Зарем сето тоа не звучи како совршен став што треба да се има и да се следи? НО, како и со сите работи, добри и лоши, зарем финансиската писменост нема и негативна страна? Или пак навистина има само позитивно влијание?

#16

Финансиска писменост: од лична до општествена перспектива

Како поседувањето финансиска писменост индивидуално, влијае врз целото општество? Како финансиската писменост станува дел од нашите професионални аспирации, планови, кариера и други аспекти кои се исто така социјални и заеднички по природа? На финансиската писменост треба да пристапиме како пат, па дури и мисија, која нè носи од нашата сопствена благосостојба до колективна благосостојба која е изразена преку нашите одлуки и постапки во професионалниот живот, колку и нам да ни се чини мало влијанието на тие одлуки врз општеството.

#17

Финансиска едукација: Зајакнување на студентите за просперитетна иднина во високото образование

Финансиската писменост е клучна за студентите кои започнуваат со своето високо образование. Овој поткаст ги истражува опциите за финансирање на образованието, како што се стипендии и студентски заеми, како и ефективни стратегии за заштеда на пари за време на универзитетот. Со разбирање на различните извори на финансирање, оценување на опциите за заем и имплементирање на техники за намалување на трошоците, студентите можат да го намалат финансискиот стрес и да се фокусираат на личниот развој. Развивањето финансиска одговорност и стекнувањето знаење од оваа област ги опремува младите со доживотни вештини, овозможувајќи им просперитетна и финансиски сигурна иднина.

#18

Паметно купување: мудри финансиски избори при купување автомобил, изнајмување куќа или стан и споредба на цените пред набавки од поголема вредност

Правењето мудри финансиски избори при купување автомобил, изнајмување куќа или стан и други значајни набавки е од клучно значење за долгорочната финансиска благосостојба. Во овој поткаст зборуваме за стратегии за паметно купување, потенцирајќи ја важноста на донесување одлуки врз база на релевантни информации што се усогласуваат со финансиските цели. Со спроведување на темелно истражување, споредување на цените и земајќи ги предвид факторите како буџетот, квалитетот и препораките, луѓето можат да направат мудри избори кои ги оптимизираат нивните финансиски резултати. Со разбирањето на концептот „вредност за парите“, паметното купување им овозможува на луѓето да носат одлуки врз база на релевантни информации и да ја подобрат севкупната финансиска состојба.

#19

Финансиска едукација за младите: Потрошувачката свест како клучен елемент при донесувањето одлуки

Во оваа епизода истражуваме за фасцинантниот свет на потрошувачката свест и како таа влијае врз младите да носат добри одлуки. Додека тие се движат низ светот исполнет со избори, искушенија и маркетинг стратегии, развивањето на свеста на потрошувачите станува од суштинско значење. Со разбирање на нивните права и одговорности, младите можат финансиски да се заштитат и да донесуваат одлуки усогласени со нивните потреби и вредности. Придружете ни се додека ја истражуваме моќта на свеста на потрошувачите и нејзиното влијание врз одлучувањето.

#20

Семејни финансиски прашања - како да се продолжи понатаму?

Во овој поткаст, ќе зборуваме на важна тема: Семејни финансиски прашања и проблеми – како подобро да се справите со нив. Ќе ги истражиме заедничките предизвици што се јавуваат при управувањето со финансиите во семејството и ќе понудиме практични упатства за нивно надминување. Ќе бидат споделени совети за отворена комуникација, како и за идентификување на потенцијални финансиски проблеми, поставување приоритети, креирање акциони планови и поставување на финансиски граници. Ќе зборуваме и за важноста да се побара помош однадвор, доколку е потребно. Придружете ни се додека ги истражуваме начините да се справиме со финансиските прашања како семејство и да поставиме подобра финансиска основа за иднината.