Visit the online Financial Self Assessment tool

Check your financial literacy

Онлајн обука за Млади финансиски инфлуенсери (FinFluencers)

Онлајн обука за Млади финансиски инфлуенсери (FinFluencers)

Позитивно влијание врз финансиската писменост и претприемачкиот потенцијал на младите луѓе

Пристап приспособен на возраста

Првично стекнатото знаење од областа на финансиите, кое е неопходно за една личност да стане финансиски независна, има клучно влијание врз подготвеноста на еден млад човек да започне да функционира самостојно. Ниското ниво на познавање на теми како: штедење, инвестиции, банкарски прашања, станбени кредити и хипотеки, даноци, осигурување и сл. може да имаат сериозно негативно влијание врз финансиското однесување на една индивидуа, во однос на рационално трошење, права на потрошувачите, академска/професионална кариера и сл.

За да им се помогне на младите да имаат стратешки пристап кога станува збор за нивната економска благосостојба, мора да се употребуваат и приспособат соодветни алатки согласно возраста, создадени за определената целна група, од аспект на нивниот демографски и социо-културен профил, притоа гледајќи на зголемувањето на нивото на финансиска писменост како долгорочна цел, односно како една од клучните вештини за живеење.

Прочитајте повеќе

Шест организации во шест држави

Нашата цел, финансиската писменост кај младите

Настани низ
светот

Прочитајте повеќе

Шест организации во шест држави

Нашата цел, финансиската писменост кај младите

Настани низ
светот