Посетете ја онлајн алатката за самооценување на финансиската писменост

Проверете го вашето ниво на финансиска писменост

Онлајн обука за
млади финансиски инфлуенсери

Online training for
young financial influencers

Како да знаете дали вашето ниво на финансиска писменост е на задоволително ниво, кое ќе ви овозможи да носите соодветни одлуки поврзани со вашите финансии? Дали ви се потребни дополнителни информации и обука? Кои се вештините на кои треба да работите? 

Ние ќе ги дадеме одговорите на овие прашања!

Прилагоден пристап на возраста

Првично стекнатото знаење од областа на финансиите, кое е неопходно за една личност да стане финансиски независна, има клучно влијание врз подготвеноста на еден млад човек да започне да функционира самостојно. Ниското ниво на познавање на теми како: штедење, инвестиции, банкарски прашања, станбени кредити и хипотеки, даноци, осигурување и сл. може да имаат сериозно негативно влијание врз финансиското однесување на една индивидуа, во однос на рационално трошење, права на потрошувачите, академска/професионална кариера и сл.

За да им се помогне на младите да имаат стратешки пристап кога станува збор за нивната економска благосостојба, мора да се употребуваат и приспособат соодветни алатки согласно возраста, создадени за определената целна група, од аспект на нивниот демографски и социо-културен профил, притоа гледајќи на зголемувањето на нивото на финансиска писменост како долгорочна цел, односно како една од клучните вештини за живеење.

Научете повеќе

Шест организации во пет држави

Нашата цел – финансиската писменост кај младите

Настани низ
Европа

Научете повеќе

Шест организации во пет држави

Нашата цел – финансиската писменост кај младите

Настани низ
Европа