Σεπτέμβριος – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΗΜΕΙΟ ΟΡΟΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

Ακολουθώντας τα αποτέσματα της έρευνας, η κοινοπραξία του έργου προχώρησε στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας κατάρτισης, καθορίζοντας το εύρος του εκπαιδευτικού περιεχομένου, τη δομή της κατάρτισης με στόχο να ανταποκρίνεται στα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα. Η εκπαιδευτική μεθοδολογία βασίζεται στα ευρήματα της έρευνας όπως πραγματοποιήθηκε στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και την Πορτογαλία, καθώς και από την ενδεικτική προσέγγιση των μαθησιακών ενοτήτων όπως ορίστηκε στο στάδιο της συγγραφής της πρότασης έργου.

Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε καθορίζει τους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους θα αναπτυχθεί η διαδικτυακή εκπαίδευση, ανταποκρινόμενη σε τέσσερις πυλώνες: το βασικό περιεχόμενο που καλύπτει τις γνώσεις και τις δεξιότητες, την αποτελεσματικότητα, τη διάσταση της χρησιμότηταςκαι, τέλος, την ποιότητα, λαμβάνοντας την ολοκληρωμένη παροχή κατάρτισης.

Οι εταίροι του έργου στη συνέχεια θα οργανώσουν στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής εκπαίδευση για εκπαιδευτές με στόχο να αξιολογηθεί η μεθοδολογία εκπαίδευσης και το υλικό που σχεδιάστηκε κατά την πρώτη φυσική συνάντηση, στις αρχές Δεκεμβρίου 2022.

Μετά από αυτό, θα ακολουθήσουν περισσότερες ενέργειες οι οποίες θα στοχεύσουν στην ενεργό συμμετοχή της κύριας ομάδας στόχου – δηλαδή των νέων, σε φυσικά ή διαδικτυακά εργαστήρια με στόχο να εξετάσουν και να αξιολογήσουν τη δομή του εκπαιδευτικού υλικού.