Ιούλιος – Η έρευνα του έργου ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου, αυτή της έρευνας, όπου έγινε ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των δεξιοτήτων καθώς και ανάλυση των κενών στη γνώση και στην πληροφορία της κύριας ομάδας ενδιαφέροντος, δηλαδή των νέων ηλικίας έως 29 ετών. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν διαφορετικά εργαλεία στη Βουλγαρία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, όπως για παράδειγμα, ανάλυση υφιστάμενης κατάσταση στις χώρες αυτές, διαδικτυακή έρευνα για τους νέους, ομάδες εστίασης (focus groups), συνεντεύξεις, κ.ά. Στις διάφορες φάσεις της έρευνας συμμετείχαν περίπου 349 συμμετέχοντες από τις διαφορετικές ομάδες-στόχους στις συμμετέχουσες χώρες.

Αυτή η δράση ολοκληρώθηκε με την ανάπτυξη της Τελικής Συγκριτικής Έκθεσης, καλύπτει τη φάση που σχετίζεται με την αρχική χαρτογράφηση και τεκμηρίωση των αναγκών των νέων στις συμμετέχουσες χώρες. Η Έκθεση συγκεντρώνει τα δεδομένα και την κατάσταση σχετικά με τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και την εκπαίδευση των νέων στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, περιγράφοντας τις υπάρχουσες δεξιότητες και την εκπαίδευση που προσφέρεται σχετικά με το θέμα, τα κενά και τις ελλείψεις τόσο στη γνώση όσο και στην υποστήριξη, επισημαίνοντας παράλληλα τις υπάρχουσες καλές πρακτικές που υποστηρίζουν τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και την εκπαίδευση, τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, το πλαίσιο πολιτικής και τα κίνητρα.

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στην Έκθεση θα υποστηρίξουν και θα επηρεάσουν την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου, καθώς τα βασικά ευρήματα θα τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη των άλλων δύο κύριων Αποτελεσμάτων του έργου.

Μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε την πλήρη έκθεση με τα πορίσματα στους παρακάτω συνδέσμους (στα Αγγλικά / με Περιλήψη στις αντίστοιχες εθνικές γλώσσες).

Αγγλικά https://finfluencers.org/…/10/R1_Comp_Report_final_pdf.pdf

Βουλγαρικά https://finfluencers.org/…/2022/10/R1_BG_Summary.pdf

Ελληνικά https://finfluencers.org/…/2022/10/R1_GR_Summary.pdf

Μακεδονική https://finfluencers.org/…/2022/10/R1_MK_Summary.pdf

Πορτογαλικά https://finfluencers.org/…/2022/10/R1_PT_Summary.pdf