ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FINFLUENCERS

Κάντε το τεστ οικονομικού γραμματισμού

Το έργο

Η απάντηση σε ένα
σύνθετο ζήτημα

Το έργο FinFluencers θα υποστηρίξει και βοηθήσει νέους, ηλικίας 19-29 ετών σε αυτόν τον τομέα, καλύπτοντας τα κενά στη χρηματοοικονομική γνώση και κατανόηση. Για τον σκοπό αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την άμεση θετική σχέση μεταξύ του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της ευημερίας των ατόμων, θα σχεδιαστούν και αναπτυχθούν διαδικτυακά εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν τους νέους να λάβουν σωστές και σίγουρες οικονομικές αποφάσεις σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και ως οικονομικοί παράγοντες, παραγωγοί, καταναλωτές, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι.

Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι μια βασική δεξιότητα ζωής και προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη σύγχρονη κοινωνία. Οι νέοι μεγαλώνουν σε έναν όλο και πιο πολύπλοκο κόσμο, διαθέτοντας ελάχιστες γνώσεις για το πως να διαχειριστούν τα οικονομικά τους.

Το κοινό που απευθύνεται

Το έργο FinFluencers στοχεύει να υποστηρίξει τους νέους να:
  1. κατανοήσουν τη λειτουργία του οικονομικού πλαισίου στο οποίο ζουν
  2. κατανοήσουν τους οικονομικούς κινδύνους και τις ευκαιρίες
  3. είναι σε θέση να λαμβάνουν ορθολογικές και τεκμηριωμένες αποφάσεις σε προσωπικό, επαγγελματικό και επιχειρηματικό επίπεδο
  4. γνωρίζουν πού μπορούν να λάβουν πληροφορία σχετικά με θέματα οικονομικής παιδείας
  5. σχεδιάζουν και υλοποιούν αποτελεσματικές ενέργειες προς όφελος της ευημερίας τους
Η κύρια ομάδα στόχος του έργου είναι οι νέοι, ηλικίας 19 έως 29 ετών, ενώ το έργο στοχεύει και σε άτομα και φορείς του χρηματοοικονομικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος των νεν, όπως χρηματοοικονομικοί και επαγγελματικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτές, οργανώσεις νεολαίας, κ.α

Δράσεις

Για την επίτευξη των στόχων του, το FinFluencers αναπτύσσεται σε σε τρεις φάσεις, η κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό δράσεων.
Στην πρώτη φάση του έργου θα γίνει ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των δεξιοτήτων καθώς και ανάλυση των κενών στη γνώση και στην πληροφορία της κύριας ομάδας ενδιαφέροντος, δηλαδή των νέων ηλικίας έως 29 ετών. Για τον σκοπό αυτό, θα αξιοποιηθούν και εφαρμοστούν διαφορετικά εργαλεία στη Βουλγαρία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, όπως για παράδειγμα, ανάλυση υφιστάμενης κατάσταση στις χώρες αυτές, διαδικτυακή έρευνα για τους νέους, ομάδες εστίασης (focus groups), συνεντεύξεις, κα. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί ένα καινοτόμο Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, το οποίο θα αποτελείται από ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο καθώς και μεθοδολογία καθοδήγησης για την αξιολόγηση και ερμηνεία της οικονομικής παιδείας ενός νεαρού ατόμου. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί ένα σύνολο ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων και ενοτήτων σε διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης τα οποία θα παρέχουν τη μεθοδολογία κατάρτισης και εκπαίδευσης των νέων, το εύρος του εκπαιδευτικού περιεχομένου, τη δομή της παρεχόμενης κατάρτισης σε σχέση με τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα (R1).
«Γνώρισε τα οικονομικά σου» είναι η επόμενη φάση κατά την οποία θα αναπτυχθούν διαδικτυακές εκπαιδευτικές ενότητες για τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό των νέων. Για το σκοπό αυτό, θα σχεδιαστεί και δημιουργηθεί μία διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία θα φιλοξενήσει όλα τα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα αναπτυχθούν (R2).
Η τρίτη φάση του έργου αφορά στη δημιουργία Δικτύων Financial Influencers και συζητήσεις των μελών τους σε θέματα σχετικά με τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό. Στη διάρκεια της φάσης αυτής θα δημιουργηθούν δίκτυα νέων και θα οργανωθούν συζητήσεις και συνεδρίες καθοδήγησης με κεντρικό θέμα τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό και την απαιτούμενη εκπαίδευση των νέων (R3). Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στο να βοηθήσει τους νέους να διαχειριστούν τα οικονομικά τους και να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες και το κοινό για την ανάγκη χρηματοοικονομικής παιδείας μέσα σε ένα συγκεκριμένο μεθοδολογικό πλαίσιο. Σχετικές εκδηλώσεις θα διοργανωθούν σε όλες τις χώρες των εταίρων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του έργου, θα γίνουν:

  • Διαδικτυακά εργαλεία κατάρτισης και εξάσκησης οικονομικού αλφαβητισμού για νέους σε πέντε γλώσσες,
  • Συνεδρίες για νέους στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για εξάσκηση, συζήτηση, κατάρτιση και πιλοτική δοκιμή των εργαλείων του έργου
  • Συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων (εκπαιδευτών, νέων, άλλων ενδιαφερομένων και του ευρύτερου κοινού),
  • Ανάπτυξη ενός δικτύου καθώς και κοινότητας FinFluencers για την αδιάλειπτη εμπλοκή και εκπαίδευση των νέων
  • Οδηγός για Νέους Financial Influencers

Επιπλέον, μέσω της στοχευμένης στρατηγικής διάδοσης και διάχυσής του, το έργο θα ευαισθητοποιήσει και θα συμπεριλάβει στις δραστηριότητές του το ευρύτερο κοινό, οργανώσεις νεολαίας, οργανισμούς παροχής συμβουλών και οικονομικής υποστήριξης.

Διάρκεια

1/11/2021-31/10/2023