ЮЛИ – ПРИКЛЮЧИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ФАЗА НА ПРОЕКТА

През месец юли 2022г. проект „FinFluencers- Млади Финансови Инфлуенсъри – положително влияние върху финансовата грамотност и предприемаческия потенциал на младите хора“ завърши своята изследователска фаза. Тази дейност, имаше за цел да извърши цялостна оценка на финансовите умения и анализ на пропуските сред основните целева група на проекта – млади хора на възраст до 29 години, а също така и да обобщи мнението на финансови консултанти и консултанти по професионално развитие, учители, обучители, относно нивото на финансова грамотност на младежите. Изследването бе извършено сред представители на целевите групи от България, Гърция, Република Северна Македония и Португалия, чрез използване на различни инструменти – онлайн проучване, фокус групи, качествени и количествени интервюта. В различните фази на изследването участваха около 349 участници.

Тази мащабна дейност завърши с Окончателен сравнителен доклад, който обхваща както първоначално идентифицираните пропуски, така и документираните нуждите на младите хора в страните на партньорите,чрез реализираното изследване. Докладът изследва финансовата грамотност и образованието на младите хора в България, Гърция, Португалия и Република Северна Македония, като описва съществуващите умения и възможности за обученията, предлагани по темата, пропуските и недостатъците, както в знанията, така и в наличната подкрепата, като подчертава съществуващите добри практики в помощ на финансовата грамотност и образование, ключови заинтересовани страни, образователна рамка и стимули.

От гледна точка на проекта, заключенията и препоръките, включени в доклада, ще подпомогнат изпълнението на най-важния резултат за проекта – създаването на безплатно онлайн персонализирано обучение за представителите на целевата група.

Можете да изтеглите и прочетете пълния доклад от линка по-долу на английски език. Може да прочетете резюмета на доклада на националните езици на партньорството.

Английски език https://finfluencers.org/…/10/R1_Comp_Report_final_pdf.pdf

Български език https://finfluencers.org/…/2022/10/R1_BG_Summary.pdf

Гръцки език https://finfluencers.org/…/2022/10/R1_GR_Summary.pdf

Македонски език https://finfluencers.org/…/2022/10/R1_MK_Summary.pdf

Португалски език https://finfluencers.org/…/2022/10/R1_PT_Summary.pdf