СЕПТЕМВРИ – ОБУЧИТЕЛНА МЕТОДОЛОГИЯТА – ОСНОВА ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА ОБУЧИТЕЛНАТА ПЛАТФОРМА ПО ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ

Следвайки рамката за оценка на уменията и знанията, по време на фазата на проучване на проекта, партньорите в проект „FinFluencers- Млади Финансови Инфлуенсъри – положително влияние върху финансовата грамотност и предприемаческия потенциал на младите хора“ разработиха методология на обучението, определиха обхвата и структурата на съдържание му, съобразени с очакванията на представителите на целевата група. Методологията на обучението се основава на резултатите от изследователската фаза на проекта, проведено в България, Гърция, Република Северна Македония и Португалия, както и на темите за обучението предвидени в проекта.

Разработената методология определя основните теми, върху които ще се извършва онлайн обучението, като включва четири измерения: съдържанието – знания и умения, ефикасността – подобряване на финансовото образование, уменията, полезността – най-ефективните аспекти на самообучението и преподаването от педагогическа гледна точка и качеството, отчитащо точно и добре представено интегрирано обучение.

Предвидено е през декември 2022 г. партньорите по проекта да проведат пилотни семинари за обучители, на които да бъде представена методологията на обучение и разработения учебен материал

Планирани са дейности, които да насърчат активното участие на основната целева група – младите хора, във физически или онлайн работилници, целящи тестване на създадената методическа структура на предстоящото обучение.