ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТА ЗА ФИНАНСОВА САМООЦЕНКА

Проверете своята финансова грамотност

ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ

ФИНАЛНИ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТА В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

През последния месец от изпълнението на проекта, ЯТПП организира 2 събития, с цел да представи основните резултати и постижения на проекта, да покаже успешните истории от проекта, както и да представи различните инструменти и методологии за обучение, разработени в рамката на проекта с цел повишаване на финансовата грамотност на младите хора, като ключова съставка за тяхното дългосрочно финансово благополучие и себереализация. Първото събитие беше организирано на 20.10.2023 г. в Ямбол, България, включващо 24 обучители, преподаватели, преподаватели, представители на образователни институции, които работят с млади хора и които ще имат интерес да използват разработените продукти по проекта или да включат онлайн учебната платформа на проекта в учебната си програма (средните училища и университетите – т.е. в техните часове по икономика и предприемачество).

Второто събитие беше организирано на 31.10.2023 г. в Ямбол, България, включващо 27 младежи (19-29), които са студенти, заети, предприемачи, безработни, NEETs. Бяха им представени основните дейности и продукти по проекта. Специално внимание беше отделено на разработената платформа за обучение и бяха извършени някои демонстрационни дейности с платформата. Имаше панели, на които беше представена информация за познания за финансова грамотност и добри и лоши житейски сценарии, свързани с това умения. Младите хора, които участваха в създадената местна мрежа Finfluencers от финансовo влиятели хора, участваха в събитието, за да споделят своя опит от участие в дейностите по проекта и възможността да бъдат част от общността на млади хора, които работят за подобряване на знанията си в областта на личните финанси, въз основа на споделени знания и добри практики.

И в двете събития се включиха общо 51 участници. Всички те оцениха високо представеното съдържание и изразиха интерес към по-нататъшно използване и проучване на продуктите на проекта самостоятелно, но и към интегриране на някои от тях в своите образователни практики.

ФИНАЛНО СЪБИТИЕ В АТИНА, ГЪРЦИЯ

Финалното събитие в Гърция беше организирано и домакинствано от партньора по проекта Militos Consulting SA на 31 октомври 2023 г. в Атина. Събитието беше посетено от 35 участници, включващи млади хора (приблизително 50%) и младежки работници, консултанти, обучители за професионално развитие и организации за останалите участници. Включени бяха и две заинтересовани страни, които работят в активна в подкрепата на млади хора (19-29), по отношение на професионалното развитие, предприемачеството, развитието на меки и твърди умения, включително финансова грамотност (Академия за предприемачество и знания, социално предприятие за учене през целия живот ). Целта на събитието беше да се представи как финансовата грамотност се подкрепя от гръцката образователна система (формална и неформална), като се идентифицират съществуващите пропуски и липсата на институционализиран подход. Въз основа на тези факти бяха представени изследването на проекта и произтичащата от него методология, водещи до създаването на обучение FinFluencers и начините, по които може да се използва от консултанти и младежки работници, както и от млади хора в режим на самообучение. Основните инструменти за отворената дискусия бяха уебсайтът на проекта, който хоства основните резултати от проекта, включително резултатите от изследванията, методологията на Finfluencers, участието на обучители по време на проекта, платформата за електронно обучение и, накрая, резултатите от националните разговори.

По време на всички панели от дневния ред, но особено в панела за „отворена дискусия“, имаше възможност да се обсъди потенциалните ползи от проекта FinFluencers, както и предизвикателствата при възприемането на финансовата грамотност като формален или неформален предмет за обучение за млади хора. 

Ползи (въз основа на обратна връзка по време на събитието): 

  • Потенциал за по-нататъшно използване чрез приемане и използване на предмети/теми на платформата за електронно обучение като цяло или частично (от неформални участници, подкрепящи младите хора в професионалното и личностно развитие) 
  • Потенциал за персонализиране на съществуваща оферта за специфични целеви групи сред младите хора (напр. средни училища, общински програми за млади хора, млади хора в неравностойно положение, млади хора с разстройство от аутистичния спектър и др.) 
  • Синергии с финансови институции (напр. банки) за предлагане на материали на млади хора като клиенти или неклиенти, както и връзка с финансови практики и инструменти, които вече се предлагат в Гърция (напр. като придружител на банкови услуги, като електронен портфейл, предплатени карти, младежки заеми

СЪБИТИЯ ВЪВ ФАРО, ПОРТУГАЛИЯ

OTB организира 2 финални събития в град Фаро, Португалия. Единото се проведе на 24.10.2023 г. (26 участника), а второто на 31.10.2023 г. (15 участника).

Първото събитие се проведе на 24 октомври 2023 г. и получи положителни отзиви. Събитието прие панелен формат обединяващ 26 лица, включително политици и заинтересовани страни.

Трябва да се отбележи, че младият FinFluencer, обучен от OTB, изигра ключова роля, като проведе три беседи. Панелните дискусии бяха съсредоточени около значителните постижения и въздействащите резултати от проекта, като се наблягаше на трансформативните ефекти, наблюдавани сред младите хора в община Olhão – Faro. FinFluencer сподели своя опит, добавяйки личен щрих към въздействието на проекта. Изчерпателният преглед гарантира, че всички участници са добре информирани за резултатите и целите на проекта. Динамичната сесия с въпроси и отговори добави интерактивно измерение, което позволи по-задълбочено разбиране на проекта. Събитието успешно улови същността на дискусиите, постиженията и дълбокото въздействие, наблюдавано сред младите хора, демонстрирайки своя успех.

OTB организира второ събитие, събитие в стил работилница на 31 октомври 2023 г., с 15 активни участници, работещи с младежи. Семинарът имаше за цел да предостави интерактивна платформа за ангажирани дискусии и дейности. По време на семинара FinFluencer-а сподели прозрения за тревогите сред младите хора, по-специално като обърна внимание на непреодолимите чувства, произтичащи от икономическия контекст на ЕС. Фокусът на семинара беше да вдъхнови хора на възраст от 19 до 29 години да учат проактивно, за да могат успешно да се ориентират във финансовото управление на своите средства. Интерактивните дейности бяха неразделна част от семинара, задълбочавайки се в основните проблеми на участващите младежки работници. Сесията насърчи среда за сътрудничество, насърчавайки дискусии относно това, което липсва и ключовите области на фокус при ангажиране с младото поколение.

СЪБИТИЯ В СТРУМИЦА, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Заключителната конференция в Струмица, Република Северна Македония беше организирана в рамките на 2 дни – 30.10.2023 г. (23 участници) и 31.10.2023 г. (20 участници). Общо 43 души участваха и в двата дни.

По време на фазата на изпълнение на проекта финансовата грамотност беше широко призната като важна тема, както и умение, което трябва да се придобие от младите (и не само) хора. Въпреки че някои институции (най-вече Националната банка на Република Северна Македония) третираха темата за финансовата грамотност, проектът FinFluencers беше една от малкото интегрални концепции, свързани с тази тема. Ето защо, след извършване на всички дейности и постигане на установените резултати, Promo Idea започна с организирането на мултипликационното събитие. Тъй като 31 октомври е „Световен ден на спестяванията“, се стори уместно да свържем това събитие със смисъла и важността на международния ден, посветен на спестяването.

За постигане на по-добри резултати беше решено събитието да се проведе с две групи, вместо с една.

Резултатите от проекта FinFluencers – основно изследователските дейности, обучителните модули, изградената мрежа FinFluencers и по-специално платформата за обучение бяха представени пред участниците. Около 90% от участниците бяха предимно млади хора (от 18 до 35 години), с различно образование и статус на работа. По-малък брой бяха обучители и експерти, тъй като се прецени, че резултатите са от голям интерес за младите. Младежи и обучители бяха поканени да участват в събитията чрез директни покани и чрез публикация в социалните мрежи. Всеки присъствал на събитията е предварително регистриран.